POLÍTICA DE PRIVACIDADE

1. Titular do sitio

En cumprimento do deber de información contemplado no artigo 10 da vixente Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, comunicámoslle que o responsable da web onde pode descargar diferentes aplicacións é:

Denominación social: Alalá

NIF:

Domicilio social: Lugar Cardosa 11, Cedeira

Teléfono Contacto: 980 123 456

Dirección de correo electrónico: info@alala.es

Rexistros oficiais:

Página web principal: https://alala.es

2. Protección de datos de carácter persoal

Datos de contacto do responsable de tratamento

  • Denominación social: Alalá
  • Domicilio social: Lugar de Neaño 57,15115 Coruña
  • Teléfono Contacto: 980 123 456
  • Dirección de correo electrónico: info@alala.es

2.1 Datos de contacto do data protection officer (D.P.O)

Conforme ao artículo 37 RGPD 2016/679 non se requiere D.P.O.

2.2 Política de privacidade – Deber de información conforme ao RGPD 679/2016.

O cliente que accede a poñer os seus datos nos formularios de contacto desta páxina web, conforme ao exposto neste parágrafo deste aviso legal, DECLARA E MANIFESTA EXPRESAMENTE QUE:

Autoriza expresamente á entidade Alalá á recollida e tratamento dos datos  de carácter persoal de quen firma, ou actúa como representante legal, titor ou curador, dalgunha persoa menor de idade. Así mesmo declara que se lle informou convenientemente acerca da táboa que se presenta en relación ao dereito recollido no art. 13 do RGPD.

2.2.1 Para que utilizamos os seus datos

A información súa que nos facilita, utilízase coa única finalidade de xestionar os servizos e produtos demandados. Ademais facilitámoslle información acerca de novidades, produtos e novos servizos, a través dos medios que nos facilitou para facelo:  mail, dirección postal e mesmo chamadas a teléfonos móbiles e SMS.

Con esta información, elaboramos un perfil como cliente, para poder ofertarlle produtos axustados ás súas necesidades. Desa forma non facemos perder tempo aos nosos clientes.

2.2.2 Cal é a base legal para o tratamento dos datos

A utilización dos datos, é necesaria para a correcta xestión das relacións comerciais cos clientes. E ademais poder cumprir coas obrigacións legais.

Á súa vez a maior lexitimación na recollida dos datos mediante os formularios desta web, é o consentimento expreso. 

En calquera momento, pode manifestar a súa oposición ao uso dos seus datos e por tanto deixar sen efecto calquera tipo de xestión cos mesmos quedando unicamente os seus datos bloqueados durante o tempo legalmente previsto.

2.2.3 Van ceder os meus datos

Soamente, e tal como manifestámoslle na recollida de datos, e nas políticas de privacidade das nosas web, cederanse datos a empresas do grupo.

E unicamente a empresas que non son do grupo cando dita cesión sexa necesaria para a prestación do servizo solicitado.

En caso dalgunha falta de pagamento, en caso de venda  online a través da web,  reservámonos o dereito de poder ceder datos a rexistros de morosos tipo  ASNEF ou  EXPERIAN.

Así como a Xulgados e Tribunais en caso de ser requiridos para iso ou para iniciar unha reclamación xudicial.

2.2.4 Durante canto tempo conservamos a súa información persoal

Soamente conservaremos a súa información, mentres exista unha relación contractual ou comercial connosco. Ou ben mentres Vd. non exerza ningún dos dereitos que fagan que non podamos conservar os seus datos.

Hai datos que pola súa natureza sonnos requiridos para xustificar a relación comercial (Axencia tributaria) e por tanto debemos conservar a pesar de que nos retire o seu consentimento.

2.2.5 Como podo exercer os meus dereitos

Como titular de dereitos, vostede ten o control dos seus datos, e por tanto en calquera momento pode exercitar os seus dereitos, enviándonos un  mail a: info@alala.es

Os dereitos que pode exercitar son:

Dereito a solicitar o acceso aos datos persoais: vostede poderá preguntar a   Alalá  se tratamos os seus datos.Dereito a solicitar a súa rectificación, a condición de que estean recollidos incorrectamente; e ou solicitar a súa supresión.Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento. Dereito a opoñerse ao tratamento: Deixaremos de tratar os seus datos, salvo por motivos legais.Dereito á  portabilidad dos datos: Pode pedirnos en calquera momento que enviemos os seus datos á mercantil que desexe, mediante petición expresa.

2.2.6 Como podo solicitar os dereitos

En calquera momento, pode enviarnos un mail utilizando os formularios que a Axencia Española de protección de datos ten na súa páxina web www.agpd.es coa solicitude dos seus dereitos.

3. Principios básicos que rigen nuestra política de privacidad3.1 Transparencia

Neste aviso legal, buscamos que sexa totalmente  entendible por Vd. sen complicacións, fácil para entender. No caso de que  Vd. non entenda ou comprenda algo que aquí incluímos pedímoslle que nolo faga saber a través de email.

3.2 Confidencialidad

Todos os datos proporcionados mediante correo electrónico ou formularios electrónicos serán tratados segundo a normativa vixente sobre protección de datos persoais, e en todo caso terán o carácter de confidencial para o persoal de Alalá que xestione dita información, como así asinan nos contratos de confidencialidade que a nosa entidade regula cos seus empregados. 

4. Baixa da lista de distribución da información

Un dos datos que lle solicitamos nos formularios, é a dirección de e-mail, a finalidade desta petición é que ocasionalmente, Alalá envía un e-mail notificando melloras, novidades ou ofertas, que se produzan nesta páxina Web. En calquera momento poden darse de baixa enviando un e-mail a info@alala.es.

5. Responsabilidade dos usuarios por uso e contido

Tanto o acceso aos websites como o uso que poida realizarse da información e contidos incluídos nos mesmos, será de exclusiva responsabilidade de quen o realice.

Por tanto, o uso que poida facerse da información, imaxes, contidos e/ou produtos apuntados e accesibles a través do mesmo, estará supeditada á legalidade, sexa nacional ou internacional, aplicable, así como aos principios de boa fe e uso lícito por parte dos Usuarios, quen será enteiramente responsables do devandito acceso e correcto uso.

Os Usuarios estarán obrigados a facer un uso razoable dos servizos ou contidos, baixo o principio de boa fe e con respecto á legalidade vixente, á moral, á orde pública, aos bos costumes, aos dereitos de terceiros ou da propia --------, todo iso segundo as posibilidades e fins para os que están concibidos.  Alalá non asume responsabilidades, xa sexan directas ou indirectas, por dano emerxente ou lucro cesante, derivadas do mal uso dos servizos ou contidos realizado polos Usuarios ou terceiros.

6. Concepto de usuario

A utilización da Web atribúe a condición de Usuario, e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal na versión publicada por  Alalá no mesmo momento en que o Usuario acceda á web. En consecuencia, o Usuario debe ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar a Web, xa que pode sufrir modificacións.

7. Idioma da páxina

O idioma legalmente establecido é o español de España, por tanto #ante calquera tradución deste aviso legal a calquera outro idioma, entenderanse como vinculantes tanto no Aviso Legal como nas condicións do servizo, as cláusulas orixinais en español.

8. Redes sociais

Alalá ten ou pode ter algún perfil aberto nas principais redes sociais, en todas as redes nas que este, recoñécese como responsable do tratamento dos datos os seus usuarios, e/ou seguidores da empresa incluísen no perfil da empresa. 

O tratamento que  Alalá levará a cabo cos devanditos datos será o que a rede social permita aos perfís empresariais dentro das súas políticas como rede social. Así pois,  Alalá poderá informar os seus seguidores por calquera vía que a rede social permita sobre as súas actividades, novos produtos, actos e eventos, así como ofertas de servizo personalizado de atención ao cliente.  Alalá non extraerá datos das redes sociais, a menos que se obtivese puntual e expresamente o consentimento do usuario para iso. 

En ningún caso  Alalá será responsable do tratamento dos seus datos por tanto  Vd. dá o seu consentimento expreso á rede social para que tratemos os seus datos, á vez que vostede pode revogar devandito consentimento a través da mesma rede social.